fyrstikken

Deeply frustrated at the plethora of Grimer Wormtongues on the corporate Mainstram Media (MSM), I decided to look on the web for shining beacons of real financial analysis.

I wasn’t disappointed:


The US Dollar Crisis (Nov 2007!) Kjetil A. Eilertsen uploaded by fyrstikken

 –

Update: Wouldn’t you know it? Kjetil’s a Norwegian loon. Yes, loonitis has spread to Norway.

 

America is going to Fema Fat Camps when Martial Law rules 4m07s
http://www.youtube.com/watch?v=YIr9Hsjkdis

Is it time to panic? 3m23s
http://www.youtube.com/watch?v=JLVTmYYTdO0

THE MEGACRISIS IN AMERICA FROM 2008 – CRUDE OIL AND FOOD 1m30s
http://www.youtube.com/watch?v=koZL6JtVHf4&feature=related

From 2008 – Global Food Crisis 1m17s
http://www.youtube.com/watch?v=wFIlVkDEwV4

 

and much more besides:
http://www.youtube.com/watch?v=Yciw7spQEL4&feature=user# 

Advertisements

41 Responses to “fyrstikken”


 1. 1 Torstein Langesaeter February 15, 2009 at 10:47 pm

  Hei.
  Har sett litt på videoane dine.
  Kor held du til?

  http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

  Helsing Torstein Langesæter

 2. 2 lwtc247 February 16, 2009 at 8:38 am

  Torstein.

  Thanks so much for that link. It is VERY useful to me right now as I am preparing an article on the History of Zionism.

  Thank you thank you thank you. You’ve reduced my research time considerably :) – You’ll be listed in the references.

 3. 3 Torstein Langesæter February 16, 2009 at 11:25 am

  Hei .
  Takk for svar.
  Helsing Torstein

  DEI TRE SISTE ADVARSLANE FRÅ GUD.

  Og eg såg endå ein engel, flygande høgt oppe under himmelkvelven. Han hadde eit evig evangelium å forkynna for dei som bur på jorda, for alle folkeslag og ætter, tungemål og folk. Og han ropa med høg røyst: «Ottast Gud og gjev han æra! For no er timen komen då han skal halda dom. Tilbed han som skapte himmel og jord, hav og kjelder!»
  Ein annan engel følgde etter og ropa: «Fallen, fallen er Babylon den store, ho som har skjenkt alle folkeslag med vreidevin frå horelivet sitt.»
  Ein tredje engel følgde etter dei og ropa med høg røyst: «Den som tilbed dyret og biletet av det og tek imot merket på panna eller handa, skal drikka av Guds vreidevin som er skjenkt ublanda i hans harmes skål, og pinast med eld og svovel for auga på dei heilage englane og Lammet. 11 Røyken frå pina deira stig opp i all æve, og dei har ikkje ro natt eller dag, desse som tilbed dyret og biletet av det, og alle som tek namnet til dyret som merke.» Her må dei heilage halda ut, dei som held seg til Guds bod og trua på Jesus.
  Frå himmelen høyrde eg ei røyst som sa: «Skriv: Sæle er dei døde som heretter døyr i Herren! Ja, seier Anden, dei skal få kvila frå strevet sitt, for gjerningane deira følgjer med dei.»

  Og eg såg, og sjå! – ei kvit sky, og på skya sat det ein som var lik ein menneskeson. Han hadde ein krans av gull på hovudet og ein skarp sigd i handa. Og ein annan engel kom ut frå tempelet og ropa med høg røyst til han som sat på skya:
  «Lyft sigden din og haust inn!
  For tida er komen for å hausta,
  og grøda på jorda er fullmogen.»Åp.14

  Før jorda skal haustast og Jesus kjem med himmelens skyer sender Gud eit advarselsbodskap til kloden.
  Det inneheld tre advarslar som menneska må ta inn over seg.Det er knytta til det som vil skje på kloden på slutten.

  1.Frykt Gud og gje Han ære for no er timen komen då han skal halda dom. Tilbe Han som skapte himmel og jord, hav og kjelder.

  2.Fallen,fallen er Babylon.

  3.Dersom noko tilber dyret og biletet av det og tek imot merke i panna eller handa,så …. vil han verta ramma av Guds straff.

  1.Dette siktar til dommens dag som snart skal koma – Yom Kippur. Etter 6000 år eller 120 jubileum kjem dommens dag.

  Noa forkynte at dommen skulle koma over verda etter 120 år.Menneska hadde sjansen til å bli med i arka.
  Då Noa var 600 år ,kom syndefloda. Som det var i Noahs dagar skal det vera no på slutten.

  Desse 6000 åra sluttar no år 2028.

  http://bki.no/es/bkiforumb.asp?TOPIC_ID=1814

  Me må tilbe Skaparen av himmel og jord. Mange er forført av utviklingslæra ,eit av Satans siste bedrag.

  Gud skapte på 6 dagar og kvilte på den sjuande. Difor skal me og halda sabbaten til minne om dette.

  2. Babylon vert og omtala i Åp 18.

  ”Babylon den store ” har skjenkt alle folkeslag på jorda av sin livsfilosofi/tenkjemåte. Mykje av det “Babylon den store” lærer direkte strid med Guds lov og vilje. Denne læra er som ein berusande vin.

  “For alle folkeslag har drukket
  vredens vin fra horelivet hennes,
  jordens konger har drevet hor med henne,
  og kjøpmennene på jorden er blitt rike
  av hennes overdådige luksus.»Åp 18,3

  Kven er ”Mystery Babylon” eller ”Babylon den store”? Det er USA-verdas stormakt.

  Heile kloden er prega av dette ”Hollywoodlandet” som er føregangslandet på godt og vondt.

  USA vil verta ramma som Sodoma og Gomorra på slutten pga synd.

  Gud seier difor: ”Gå ut av henne du av mitt folk”. Som ved Sodoma og Gomorra må dei som vil redda livet reisa bokstavleg vekk frå dette området elles vil dei verta ramma av straffa”.

  “Fra himmelen hørte jeg en annen røst:
  «Dra bort fra henne, mitt folk,
  så dere ikke tar del i hennes synder
  og ikke rammes av hennes plager.” Åp 18,4

  “Gi henne like mye pine og sorg
  som hun selv har unt seg av prakt og luksus.
  For hun sier i sitt hjerte:
  ‘Jeg sitter som dronning,
  jeg er ikke enke,
  og sorg skal jeg aldri vite av.’

  8 Derfor skal plagene hennes komme
  på én og samme dag:
  død og sorg og hungersnød,
  og hun skal brennes opp med ild.” Åp 18,7

  Korleis pregar Babylons lære oss?

  http://www.cuttingedge.org/ce1038.html

  “Eating the same foods.
  Reading the same books.
  Watching the same movies.
  Listening to the same music.
  Enjoying the same sports.
  Sharing the same dreams and drives.
  We share technology…
  We share high-speed transportation…”

  Kva er det TV , aviser ,bøker,filmar osv sprer til våre sinn?
  Dei er gjennomsyra av Babylons tankegang.

  3.Dyret – Antikrist vil på slutten ta kontroll over kloden.

  Antikrist vert kalla “Babylons Konge”.Han er konge over “Babylon den store.” – USA

  Jorda vil undra seg og følgja etter Antikrist etter at han er vorte drepen (fått eit dødssår) og dødssåret læges.

  For jødane vil dette med dyrets bilete verta heilt bokstavleg oppfylt i Jerusalem.
  Tempelet til jødane vil koma på plass på tempelhøgda på slutten av historien.
  ”Den øydeleggjande styggedommen ” vil verta sett opp.
  Antikrist vil setja seg bokstavleg i Guds tempel i Jerusalem og alle må tilbe han som Gud. Dersom ikkje vil dei oppleva det same som Daniel og venene hans gjorde i GT.

  “Da de stod foran billedstøtten som Nebukadnesar hadde reist, 4 ropte herolden med høy røst: «Hermed blir det kunngjort for dere, folk og stammer med ulike språk: 5 Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadnesar har reist. 6 Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.» Daniel 3,3

  “For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.” 2 Tess 2

  Kontrollsystemet vert stadig meir omfattande og på slutten vil alle menneske verta påtvinga mikrochipsen.
  Det er dette Gud seier:

  “Om noen tilber dyret ….. tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger..” Åp 14,9

  Dette vert ei vanskeleg tid.

  “Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.”Åp 13,16


  Det er veldig viktig å forstå dei jødiske høgtidene.
  Desse videoane forklar det veldig enkelt.

  Jødane har 7 festar eller høgtider.
  Desse festane viser korleis frelsesplanen skal gjennomførast.

  4 av festane vart oppfyllt ved Jesu FYRSTE kome.

  Dei 3 siste vil verta oppfyllt no ved Jesu ANDRE kome.

  “Dei vert kalla for “appointed times”

  Det er “den fastlagde eller bestemte tida”

  Vårhøgtidene vart nøyaktig på dagane oppfyllt slik dei skulle då Jesus kom fyrste gong.

  Hausthøgtidene som peikar fram til Jesu andre kome vil verta nøyaktig oppfyllt slik dei er gitt i forbilda.

  Ein kan seia at i høgtidene er både TIDPUNKT og HENDING forklart.

  Hausthøgtidene vil verta nøyaktig oppfyllt no etter 120 jubileum eller 6000 år til punkt og prikke.

  http://www.bt.no/meninger/diskusjon/?forumId=342963&threadId=602824

  Det er veldig interessane ting Gud har lagt ned i dette systemet

  Gud skapte på 6 dagar og kvilte på sabbaten.
  På same måten har Gud gitt menneska 6000 år før 1000-årsriket kjem.
  Desse 6000 åra er enno ikkje til ende.

  http://www.alef.no/naar_var_skapelsen.htm

  Mange forventa at desse 6000 åra skulle slutta ca 1996 slik Ussher meinte.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ussher_chronology

  Desse 6000 åra sluttar no ca om 20 år.

  Jødane skriv om desse 6000 åra mange stader.

  Desse 6000 åra er inndelt i 3 periodar på 2000-2000-2000 år

  Den fyrste er frå Adam til Abrahams kall.
  Den andre er frå Abrahams kall til Jesus vart døypt.
  Den tredje er frå Jesu vart døypt ca år 28 inntil 2000 nye år er slutt.

  The Olam Hazeh and the Olam Habah:

  l . Olam Hazeh — This world; this present age. According to the sages the Olam Hazeh
  will endure for 6000 years from the time of the impartation of the neshamah (soul) to
  Adam in the Garden of Eden to the coming of the Messiah (the idea that there are
  6,000 years comes from the fact that there are 6 Alephs in the first verse of the
  Tanakh, and each o!?* represents 1,000).

  The Olam Hazeh is sometimes divided into three distinct periods:

  A. The Age of Tohu – The age of desolation. The first 2000 years of the Olam Hazeh, i.e. from the fall of Adam until the calling of Abraham.

  B . The Age of Torah – The age of instruction. During this age, each of us is given
  the opportunity to honor the Name of the LORD by peforming mitzvot and
  learning Torah.

  C . The Age of Messiah — “Yemot Hamashiach” or the Messianic Era. The Messiah
  will usher in a new era of peace for humanity and restore national Israel to
  greatness. The Messiah will usher in Yom YHVH, the “Day of the LORD,”….

  Jødane delte inn åra i jubelår eller frigjevingsår. Det kom kvart 50.år.

  6000 år er 120 jubileum.
  (120*50)

  Moses er eit bilde på desse 120 jubileum. Han vart 120 år og livet hans var inndelt i 3 periodar på 40-40-40.
  Han var 40 år i Egypt ,så 40 år i landflyktighet og så leia han Israel i 40 år . Så gjekk Israel inn i Kanaan.

  Heile bibelen er full av slike bilete.

  Me går no inn i dei siste åra før Jesu gjenkomst.Stridens kjerne vert i Israel og Jerusalem. Israel eller jødane er Guds Folk og snart vil alle folkeslag samla seg mot landet for å knusa dei.

  I likninga om fikentreet gjev Jesus oss det sikre teiknet.

  fritt oversett frå artikkelen
  http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

  ”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Jesus sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer ,då veit de at det er nær slutten”.Og eg Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet, korleis me skal forstå det,for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?”
  Me forstår det ikkje.Jesus svara han og sa :
  ”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus(nasjonen Israel).Likssom ein mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år..då han såg at fikentreet ikkje gav frukt ,gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel).Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal forførande messiasar stå fram og gje håp til menneska med orda sine…”

  Likninga om fikentreet er forteljinga om Guds Folk – Israel eller jødane som fekk mange sjansar . Gud såg etter treet slik ein gartnar gjer det. Men frukta kom ikkje.Til slutt gav han beskjed om å fjerna treet.
  Men Gud har ikkje forkasta Folket sitt.
  I 1948 oppfylte Han likninga om fikentreet . Han gjenoppretta nasjonen Israel igjen , slik Han hadde lova.
  Jesu ord er at ” den generasjonen som ser fikentreet livna til liv igjen ,skal ikkje dø ut før alt har skjedd -før Jesu gjenkomst har inntruffe.
  Med andre ord skal nokon av dei som levde i 1948 ikkje dø ut før alt har skjedd. Dei 6000 åra har sin slutt i år 2028. Då har det og gått 80 år sidan staten Israel vart gjenoppretta.

  Dersom ein ser på den bibelske kronologien så vart Abraham fødd år 1948 (sjå artikkel) etter Adam. Det er nok ikkje nokon tilfeldighet at Israel og vart (fødd) gjenoppretta i 1948 .

  Jubelåret eller frigjevingsåret skal minna oss om det Gud snart skal gjera.Han skal sleppa oss fri og gjenoppretta det som gjekk tapt i Edens hage.

  Jubelåret er heilt tydeleg definert i Bibelen.

  Jesus viste det tydeleg då Han i år 28 las frå Esaias 61 -frå jubileumsprofetien.

  Desse 120 jubileum eller 6000 år er heilt på året nøyaktig i den bibelske kronologien.

  Adam til Abrahams kall – 40 jubileum

  Abrahams kall til Jesu dåp(las Esaias 61) – 40 jubileum

  Jesu dåp til Jesu gjenkome – 40 jubileum

  Desse 120 jubileum er slutt – år 2028.

  “Kom, lat oss venda om til Herren!
  For han som reiv sund, vil lækja oss;
  han som slo, vil binda om våre sår.
  2 Han vekkjer oss til liv etter to dagar,
  den tredje dagen reiser han oss opp,
  så vi kan leva for hans åsyn.
  3 Lat oss læra å kjenna Herren,
  ja, jaga etter å kjenna han!
  Han kjem like visst
  som ljoset om morgonen.” Hosea 6,1

  120 prestar blåste i basun då tempelet vart innvigsla.
  Jødane lagar no til 120 drakter som prestane skal bruka i det nye tempelet som vil verta gjenreist i Jerusalem på tempelhøgda om nokre år.

  Noa forkynte i 120 år at syndefloda skulle koma over ei ugudeleg verd.

  Moses vart 120 år og livet hans var delt i 40-40-40

  Dei tre store kongane i Israel styrte i 40-40-40

  http://www.cswnet.com/~duxrow/kings.htm

  Dei 6000 åra går mot sin slutt og difor skal me stort frimod forkynna dette.Fredsriket kjem. I dei 1000 åra skal Messias styra frå Jerusalem.

  http://www.cswnet.com/~duxrow/webdoc8.htm

  Alle har sjansen til evig liv.

  Betingelsen for evig liv er at me aksepterer det offer Jesus har gjort for oss og innrettar livet vårt i samsvar med det Gud vil.

  Det nyttar ikkje å halda fram med synd og tru at Gud ser gjennom fingrane med det.

  Bibelen er tydeleg på kva synd er .

  “Men noko ureint skal aldri koma inn i han, ingen som gjer motbydelege ting eller fer med løgn, men berre dei som er oppskrivne i livsens bok hos Lammet.” Op 21,27

  Skammelege ting?

  “Guds vreide blir openberra frå himmelen over alt ugudeleg og all urett hos menneske som held sanninga nede i urett. 19 For det ein kan vita om Gud, ligg ope framfor dei; Gud har sjølv avdekt det. 20 For hans usynlege vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har menneska kunna sjå og skjøna av gjerningane hans heilt frå verda vart skapt. Difor har dei ikkje noko å unnskylda seg med. 21 Dei kjende Gud, men likevel æra og takka dei han ikkje som Gud. Med sine tankar enda dei i det som ingenting er, og deira uforstandige hjarte vart formørkte. 22 Dei påstod dei var kloke, men dei enda i dårskap. 23 Dei bytte ut den uforgjengelege Guds herlegdom med bilete av forgjengelege menneske, av fuglar, firføtte dyr og krypdyr.
  24 Difor overgav Gud dei til ureinskap, så dei følgde lystene i hjartet og vanæra kroppen sin med kvarandre. 25 For dei bytte ut Guds sanning med løgn, og dyrka og æra det skapte i staden for Skaparen, han som er velsigna i all æve. Amen! 26 Difor overgav Gud dei til skammelege lyster. Kvinnene deira bytte ut det naturlege samlivet med det som er imot naturen. 27 På same måten heldt mennene opp med det naturlege samlivet med kvinner og tok til å brenna av lyst etter kvarandre. Menn dreiv utukt med menn, og dei bar sjølve den straffa som måtte koma for villfaringa.” Roma 1

 4. 4 Torstein Langesaeter February 16, 2009 at 6:19 pm

  Hello again.

  There are very many who have understood Revelation 18.
  I recommend these videoes.

  http://www.youtube.com/view_play_list?p=03F922754A55272A

  USA is the “Mystery Babylon”.

  “Babylon” is today “Mystery Babylon” -the worlds omly superpower.

  Antichrist will be the “King of Babylon”-the chief of US.

  I thought it might be George Bush. But he left office and time will show who will fulfill the prophecies of Antichrist.

  http://www.markswatson.com/bushac.htm

  It might be Obama or perhaps a president after him??

  Israel is the figtree .The generation that lived in 1948 will be the last generation before the return of Messiah.

  http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

  The 6000 years are very important to understand.

  http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html

 5. 5 lwtc247 February 17, 2009 at 2:51 am

  Torseten.

  From my own studies of the end times, the anti-Christ will have to try an appear as the Christ, meaning Hebrew blood, operate in the Holy Land, be the ‘King of Kings’ attracting those too blind to see anything other than the cloak the imposter wraps himself in. Obama, Bush etc.. are just puppets who consciously or not are preparing the way -spearheaded of course by the Zionists and other Kabalists. This is why Al-Aqsa mosque to to be destroyed. The ‘third temple’ is to be a Temple to the anti-Christ.

  The anti-Christ has one eye – figuratively or literally I’m not sure.

  I’ll check out the info. given later. Thanks once more.

 6. 6 Torstein Langesaeter June 27, 2009 at 11:23 pm

  Babylon was born as a CHRISTIAN NATION (Jeremiah 50:12).

  http://www.watchmanbiblestudy.com/biblestudies/Definitions/Def_Babylon.htm

  THE KING OF BABYLON is called LUCIFER, the ANTICHRIST (Isaiah 14: 4-6).
  The king of Babylon will rule from THE GREAT CITY BABYLON (Isaiah 14: 4-6; Revelation 17: 18).
  A world government entity will rise up to rule the world from BABYLON THE CITY (Isaiah 14; Habakkuk 2, Revelation 13, 17, 18).

 7. 7 Torstein Langesaeter June 27, 2009 at 11:25 pm

  Who is the Antichrist ?

  Many are studying the Bible trying to understand who the Antichrist will be.

  Has the Antichrist arrived ?

  The “Beast” or the “beast from abyss” is the Antichrist.

  “The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.
  9: And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.
  10: And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.
  11: And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into perdition.
  12: And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.
  13: These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. Revelation 17

  Written while George Bush was still in office:

  “We have had a period in recent history, from 2001 to 2004, when there were six living presidents, five of whom had fallen from office, and the sixth was then – and still IS now – our acting president, President George W. Bush. If he is the one that is, then we are talking up-to-the-minute current events here, and the person who is elected president in 2008 will be number seven, the one who will preside for a little while.

  Who will take the office of president when something happens to number 7? None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself!

  Clue, Part Three: “The beast, who once was (president),
  and now is not, is an EIGHTH KING- GEORGE BUSH
  (he resumes the office of president once again!).
  He belongs to the seven and is going to his destruction.” Rev. 17:11 ”

 8. 8 lwtc247 June 28, 2009 at 5:53 am

  I have to take biblical references with caution. The NT for example has IMHO been manipulated by Christian ‘organisational bodies/councils’ and others. By using the bible alone, it’s not easy to avoid any edits/inserts.

  Also and significantly, are the man made interpretations and inventions tht have occured after the time of Jesus(Isa) e.g. Dispensationalism nd varients etc.

  I’m not going to completely ignore the bibles reference to the end times because I think the essence is still there. I can’t doscount that you say Bush supposedly wrote either but there are a multitude of Q’s about why Bush would write such a thing and then allow it to get into the public domanin. Bush is displaying ignorance of the US constitution (well, I know that he spent a lot of his presidency ignoring the constitution) that third terms are not allowd. And the American people are not going to vote for BuSh again and a ‘Diebold con’ would be easily spotted and rejected.

 9. 9 Torstein Langesaeter July 13, 2009 at 6:16 am

  http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

  I have written a full story of the signs of Antichrist.
  He will soon return to power.
  The whole world will be astonished when they see the “beast from abyss” returns to power.

  “The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.” Revelation 17

 10. 10 lwtc247 July 17, 2009 at 4:35 am

  The antichrist will soon return to power? When was he last in power?

  • 11 Torstein Langesaeter July 18, 2009 at 12:03 pm

   The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.” Revelation 17

   Daniel 11,20 tells about Obama “Raiser of Taxes”.
   He will only rule a few day.

   20: Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom: but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle.

   Then the Antichrist will come.

   21: And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries.

   The whole 11 chapter of Daniel is about Antichrist from vers 21 to the ned.

 11. 12 Torstein Langesaeter August 24, 2009 at 3:47 pm

  Here is picture of the “Son of Perdition”-Antichrist.
  He is the “beast from abyss”.

  http://forum.noblerealms.org/viewtopic.php?id=1111

  We are very close to the opening of the second seal.

 12. 13 lwtc247 August 24, 2009 at 4:58 pm

  Nice Jazz. Makes an unusual but frereshing change to an apocalypse video. Do you know who the artist was?

  Iarn won’t ambush anyone. If anything It’ll be the other way around.

  I’m also of the opinion {from the Islamic perspective} that we are in the last phase of man.

  • 14 Torstein Langesaeter September 5, 2009 at 4:01 pm

   No.
   I am playing the piano too.

   I like Art Tatum.

   But about the Antichrist . He is the rider on the white horse in Revelation 6 – George Walker Bush.

   He will return to power after some days or months when Obama has to leave office.

   The second seal will soon be opened when Iran bombs US.


   ( I dont like this music)

   Written while George Bush was still in office:

   “We have had a period in recent history, from 2001 to 2004, when there were six living presidents, five of whom had fallen from office, and the sixth was then – and still IS now – our acting president, President George W. Bush. If he is the one that is, then we are talking up-to-the-minute current events here, and the person who is elected president in 2008 will be number seven, the one who will preside for a little while.

   Who will take the office of president when something happens to number 7? None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself!

   Clue, Part Three: “The beast, who once was (president),
   and now is not, is an EIGHTH KING- GEORGE BUSH
   (he resumes the office of president once again!).
   He belongs to the seven and is going to his destruction.” Rev. 17:11 ”

 13. 15 Torstein Langesaeter September 5, 2009 at 4:04 pm

  http://bki.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

  The 6000 years will soon end.

  It is only 19 years left.

  Then the millennium will start. Yeshua will rule from the
  literal Jerusalem i Israel.

 14. 16 Torstein Langesaeter September 6, 2009 at 6:32 pm


  It is important to understand who the “Mystery Babylon” in Revelation is.
  Very many prophecies are speaking about this power- United States of America.

 15. 17 Torstein Langesaeter September 7, 2009 at 8:33 pm

  We are close to WWIII

  Second Seal of Revelation: IRAN part 2

 16. 18 Torstein Langesaeter September 7, 2009 at 8:37 pm

  The reason why the WWIII will starts in not many months:

  Ahmadinejad: Iran ‘Will Never Negotiate’ Over Nuclear ‘Rights’

  http://www.foxnews.com/story/0,2933,547260,00.html?test=latestnews

  TEHRAN, Iran — President Mahmoud Ahmadinejad said Monday Iran will neither halt uranium enrichment nor negotiate over its nuclear rights but is ready to sit and talk with world powers over “global challenges.”

  When Iran bombs US in the Gulf, the war is a reality

 17. 19 lwtc247 September 8, 2009 at 2:01 pm

  @ Torstein
  I really really don’t think Iran isn’t going to bomb anyone anytime soon (unless in self-defense)

  George jackass dubya BuSh ain’t coming back either. No need for him, Barack Obomber is clocking up the kills just fine! Ye ha!

  Although we have different angles, were both in agreement the end is close. Have you seen Rev. Ted Pikes documentaries? Very good and v. interesting.

 18. 20 Torstein Langesaeter September 12, 2009 at 7:29 am

  On Monday, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said his country will neither halt uranium enrichment nor negotiate over its nuclear rights but is ready to sit and talk with world powers over “global challenges.”

  http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1251804550052&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

 19. 21 lwtc247 September 13, 2009 at 2:33 am

  I TOTALLY hate nuclear energy & Iran is absolutely stupid to go down this path of producing hundreds of tonnes of toxic material that will remain dangerous form many many more times than the recorded history of human culture, expose its population to radiation and so on, but I have to concede it and it’s people have to the right to do it [P.S. I also have a right not be effected by it too – a right that has a chance of not being respected].

  So what if it doesn’t stop enrichment!

  Under the NPT it shouldn’t make a bomb, so if it wanted to make a bomb WHICH IT DOESN’T and ISN’T then it should pull out of the NPT and then develop a weapon as defence, given that lunatic Israyhell has an estimated 150-500 warheads, and in effect holds a ance w.r.t. the US and UK arsenals.

  Far more energy should be put into denouncing the absurd weapon stockpile of the US, China, France, UK and Russia whose weapons can destroy the whole planet many times around.

  It’s not Iran that’s bringing about Armageddon its the zionist entity – the whore or Babylon riding upon the multi headed beast.

 20. 22 Torstein Langesaeter September 15, 2009 at 10:25 pm

  If my understanding of Daniel 11;20 is correct we will soon see Obama finish his presidency.

  “Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom: but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle.”

  http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

  “We have had a period in recent history, from 2001 to 2004, when there were six living presidents, five of whom had fallen from office, and the sixth was then – and still IS now – our acting president, President George W. Bush. If he is the one that is, then we are talking up-to-the-minute current events here, and the person who is elected president in 2008 will be number seven, the one who will preside for a little while.

  In 2001 these presidents were alive: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton

  Who will take the office of president when something happens to number 7? None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself. (GEORGE WALKER BUSH )

  Clue, Part Three: “The beast, who once was (president),
  and now is not, is an EIGHTH KING – GEORGE WALKER BUSH
  (he resumes the office of president once again!).
  He belongs to the seven and is going to his destruction.” Rev. 17:11 ”

  Revelation 17 says:

  “The beast(Antichrist) that you saw , was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast (Antichrist) that was, and is not, and yet is.

  9: And here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth
  10: And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he comes, he must continue a short space.

  • 24 lwtc247 September 26, 2009 at 9:25 am

   Bible Prophecy does not say the Iranians are preparing an ‘Ambush’ for the US.

   Your interpretations are very suspect indeed.

   And If Iran is attacked by one or all of the ZioNazi USUKZ alliance Nobody is going to give a damn. Russia has a lot to gain from any such attack. China will simply buy/invest into more or the oil business.

   I’m pretty certain Iran knows other than ordinary folk across the world for whom an attack on Iran will be the last straw, that no country is gong to come to their military aid.

   Wasn’t there a lot of ‘WW3’ stuff about Iraq before it was attack, when similar to baseless claims about Iran’s nuclear program, those same claims were made about Iraq?

 21. 25 Torstein Langesaeter October 20, 2009 at 8:31 pm

  A Great and terrible deception – DVD trailer

 22. 29 lwtc247 November 28, 2009 at 1:47 pm

  I don’t agree in the slightest that Iran will bomb the US other than in defence and that will turn out to be a demonstration of inflated (understandably so) Iranian claims.

  The US may however take it upon itself to follow it’s master Israyhell who is likely to initiate the bombing of Iran (after a few Israyhelli false flags – their penchant!).

  If it does, God forbid, I think the small number of brave American patriots will snap and many others across the world, however the WW3 senarios warned about should Iraq be invaded didn’t materialise (in line with my expectations actually)

  Did you catch the most recent reports (there have been many false dawns and strage reports) that ‘officially’, the S-300 shipments may be weeeks away???

 23. 30 Torstein Langesæter November 28, 2009 at 4:18 pm

  What will happen the next months?

  http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

  We will see the beast return to power.

  “The beast(Antichrist) that you saw , was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast (Antichrist) that was, and is not, and yet is.

  9: And here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth
  10: And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he comes, he must continue a short space.

  11: And the beast (Antichrist) that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goes into perdition.

  12: And the ten horns which you saw are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.(Antichrist)
  13: These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.(Antichrist)” Revelation 17

  I think George Walker Bush will fulfil this prophecy.

  This words were written while George Bush was still in office:

  “We have had a period in recent history, from 2001 to 2004, when there were six living presidents, five of whom had fallen from office, and the sixth was then – and still IS now – our acting president, President George W. Bush. If he is the one that is, then we are talking up-to-the-minute current events here, and the person who is elected president in 2008 will be number seven, the one who will preside for a little while.

  In 2001 these presidents were alive: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton

  Who will take the office of president when something happens to number 7? None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself. (GEORGE WALKER BUSH )

  Clue, Part Three: “The beast, who once was (president),
  and now is not, is an EIGHTH KING – GEORGE WALKER BUSH
  (he resumes the office of president once again!).
  He belongs to the seven and is going to his destruction.” Rev. 17:11 ”

  Is this clue referring to the ‘seven hills of Rome’? I don’t think so. If we take this literally and look for mountains, we can actually find one geographic area in the world where seven MOUNTAIN ranges converge – in a remote spot in northeastern Pennsylvania, USA!
  A map drawn in 1872 gives this area a name, one which may be surprisingly prophetic. The name? The World’s End.”

  Antichrist will meet his destruction when Jesus returns.
  That will occur after 6000 years. Then the millennium will start.

  http://bki.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

  and we will se Iran bomb the US.

  http://www.youtube.com/user/richardperry2

 24. 31 lwtc247 November 28, 2009 at 6:42 pm

  I’m with you about the beast (although I call it the Dajjal – the deciever – who no one but Jesus {ISA as} can kill). I even agree it’s just around the corner. I don’t want to see it in my lifetime, but I fear I will.

  The mark of the beast is from my reading of the subject, the biometric system coupled to electronic money – operating from occupied Jerusalem via the Zionist owned global Usury system.

  But all this isn’t I feel, going to happen by Iran initiating the bombing, but the throne of the Beast – this imposter state of Israyhell doing the dirty. And boy ‘by deception thou wilt do war’ – they are pretty good at it. 9-11, Lavon, Liberty, 1914 Sarajevo, Lucitania, April Glaspie’s green light, The French Revolution, The Bolshevik revolution…

  If you believe in these Jesuit/lluminati/Masons etc conspiracies, how come you have so much faith that the bible wasn’t edited by those powers that say to it Jesus was (or appeared to be) crucified? If you think the Bible is protected like the Qur’an is, then how about Isaiah 56 where Jesus chases out the money-changers (usurers) and his conflict with the Pharisees. Their practices of lending on Interest citing Deuteronomy yet encurred Jesus’ anger is a clear indication that they changed the OT.

  Then don’t forget about the Babylonian Talmud which claims prescidence over the OT, and don’t forget it’s twin sister the Caballa.

 25. 32 Torstein Langesæter November 28, 2009 at 7:01 pm

  I think that Iran will bomb US when the naval blockade comes.
  That moght occur in just a few months.

  Today Irans says they will end all talks.

  http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1259243024878&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

  Then we know that sanctions will be imposed.

  “Mohammad Karamirad said Saturday parliament may also consider blocking inspection of Iran’s nuclear facilities by the International Atomic Energy Agency, which it has been allowing routinely so far.”

  The Antichrist is the King of Babylon.
  Who is Babylon?

  Babylon would be an END TIME GREAT NATION (Revelation 17,18;Isaiah 13:6).

  Babylon would have a huge seaport city within its borders (Revelation 18:17).
  The Great City Babylon is the home of a world government attempt (Revelation 14:9; 17:18).
  The Great City Babylon would be the economic nerve center of the world (Revelation 18:3).
  Babylon would be the center of a one world Luciferian religious movement (Jeremiah 51:44).
  Babylon would be the center for the move to a global economic order (Revelation 13:16).
  BABYLON THE NATION

  Babylon would be the youngest and greatest of the end time nations (Jeremiah 50:12).
  Babylon would be the Queen among the nations (Isaiah 47:5,7; Revelation 18:7).
  Babylon would be the most powerful nation in the world (Isaiah 47;Jeremiah 50,51;Revelation 18).
  Babylon would be the HAMMER OF THE WHOLE EARTH (Jeremiah 50:23;Revelation 18:23).
  Babylon is called a lady, and has the symbol of the lady (Isaiah 47:7,9).
  Babylon would be the praise of the WHOLE EARTH (Jeremiah 51:41).
  Babylon is center of world trade (Jeremiah 51:41; Revelation 17:18; 18:19).
  Babylon would grow to be the richest nation in the World (Revelation 18:3,7,19,23).
  All nations that traded with Babylon would grow rich (Revelation 18:3).
  The merchants of Babylon were the GREAT MEN OF THE EARTH (Revelation 18:23).
  Babylon is a huge nation, with lands, cities, and great wealth (implied throughout).
  Babylon is nation “peeled”, or timbered, a land of open fields (Isaiah 18:2).
  Babylon is land quartered by mighty rivers (Isaiah 18:2).
  Babylon is a land that is measured out, and populated throughout (Isaiah 18:2).
  Babylon destroys her own land, with pollution and waste (Isaiah 14:20; 18,2,7).
  Babylon is a land rich in mineral wealth (Jeremiah 51:13).
  Babylon is a the leading agricultural nation of the world (Jeremiah 50,51;Revelation 18).
  Babylon is the leading exporting nation in the world (Jeremiah 51:13; Revelation 18).
  Babylon is the leading importing nation of the entire world (Jeremiah 50,51; Revelation 18).
  Babylon is a nation filled with warehouses and granaries (Jeremiah 50:26).
  Babylon is the leading INDUSTRIAL NATION OF THE WORLD (Isaiah 13, 47, Jeremiah 50, 51; Revelation 18).
  Babylon is noted for her horses (Jeremiah 50:37).
  Babylon is noted for her cattle, sheep and other livestock (Jeremiah 50:26, 27; Revelation 18).
  Babylon is noted for her fine flour and mill operations (Revelation 18:3).
  Babylon is a nation of farmers and harvests huge crops (Jeremiah 50: 16, 26, 27).
  Babylon is a huge exporter of MUSIC (Revelation 18:22).
  Babylon’s musicians are known around the world (Revelation 18:22).
  Babylon has a huge aviation program (Isaiah 14:13-14; Jeremiah 51:53; Habakkuk 1:6-10).
  Babylon’s skies are filled with the whisper of aircraft wings (Isaiah 18:1; Jeremiah 51:53).
  Babylon has a huge space industry, has “monted up to the heavens (Jeremiah 51: 53).
  Babylon fortifies her skies with a huge military aviation program (Jeremiah 51:53).
  Babylon is portrayed as a leading in high tech weapons and abilities (Jeremiah 51:53; Habakkuk 1:6-10;implied throughout).
  Babylon is a nation filled with warm water seaports (Revelation 18:17-19).
  Babylon is a coastal nation and sits upon MANY WATERS (Jeremiah 51:13).
  Babylon trades with all who have ships in the sea year round (Revelation 18: 17-18).
  Babylon is a nation filled with a “mingled” people (Jeremiah 50:37).
  Babylon is a SINGULAR NATION founded upon OUT OF MANY, ONE (Isaiah 13, 47, Jeremiah 50, 51, Habakkuk 1).
  Babylon is a REPUBLIC or a DEMOCRACY, it is ruled by many counsels (Isaiah 47: 13).
  Babylon’s government system breaks down (Isaiah 47: 13).
  Babylon is bogged down with deliberations and cannot govern properly (Isaiah 47:13).
  Babylon’s leaders use astrology, and mystics for guidance (Isaiah 47:13; Revelation 18:2).
  Babylon labored in the occult from her very inception (Isaiah 47:12).
  Babylon falls to the occult just before her end by nuclear fire (Revelation 18:2).
  Babylon was born as a CHRISTIAN NATION (Jeremiah 50:12).
  Babylon turns upon its heritage and destroys it all in the end (Jeremiah 50:11).
  Babylon’s Christian leaders lead their flock astray in prophecy and salvation (Jeremiah 50:6; Implied Revelation 18:2).
  Babylon’s Christian leaders are “strangers” in the Lord’s Houses of Worship (Jeremiah 51:51).
  The people of Babylon are deep into astrology and spiritism (Isaiah 47:12; Revelation 18:2).
  Babylon becomes the home of all antichrist religions in the world (Revelation 18:2).
  Babylon is a nation of religious confusion (Isaiah 47:12-13).
  Babylon turns upon its own people and imprisons and slays them by the millions (Jeremiah 50:7 33; 51:35; 39; Dan 7:25; Revelation 13:7; 17:6; 18:24).
  Babylon sets off detention centers for Jews and Christians and rounds them up for extermination (Jeremiah 50:7, 33; 51:35, 49; Revelation 17:6; 18:24).
  Babylon has a mother nation that remains in existence from her birth to death (Jeremiah 50: 12).
  The mother of Babylon has the symbol of the LION (Dan 7:4; Ezekiel 38:13; Jeremiah 51:38; Psalm 17:12).
  The mother of Babylon will rule over her daughter her entire life (Dan 7:4; Jeremiah 50:12).
  The mother of Babylon will be a state of major decline as the end nears (Jeremiah 50:12).
  Babylon is considered to be a lion’s whelp (Ezekiel 38:13; Jeremiah 51:38).
  Babylon will have the symbol of the EAGLE and builds her nest in the stars (Dan 7:4 EAGLE WINGS; Isaiah 14:13-14; Jeremiah 51:53).
  Babylon turns totally antichrist and is the leading antichrist power at the end (Revelation 18:2; Isaiah 14: 4-6).
  THE KING OF BABYLON is called LUCIFER, the ANTICHRIST (Isaiah 14: 4-6).
  The king of Babylon will rule from THE GREAT CITY BABYLON (Isaiah 14: 4-6; Revelation 17: 18).
  A world government entity will rise up to rule the world from BABYLON THE CITY (Isaiah 14; Habakkuk 2, Revelation 13, 17, 18).
  This world entity will be a diverse entity, different than all other ruling bodies of the world (Dan 7:7, 23).
  This entity will be a TREATY POWER ENTITY (Dan 7:7, 23 DIVERSE).
  This entity will rise up and use the military power of Babylon the nation to RULE THE WORLD (Isaiah 14:4-6; Habakkuk 1 & 2, Revelation 13, 17).
  Babylon is a huge producer and exporter of automobiles (Jeremiah 50:37; Revelation 18:13).
  Babylon is a nation of CRAFTSMEN, expert in their trade (Jeremiah 50, 51, Revelation 18:22).
  Babylon is noted for her jewelry of gold and silver (Revelation 18: 22).
  Babylon is a huge importer and exporter of spices (Revelation 18:13).
  Babylon is a huge exporter of fine marble products (Revelation 18:22).
  Babylon is noted for her iron and steel production (Revelation 18:12).
  Babylon has huge corporations that have bases around the world (Revelation 18:23 implied throughout).
  Babylon is a nation of higher education and learning (Isaiah 47:10, implied throughout).
  Babylon is a nation with a GREAT VOICE in world affairs (Jeremiah 51: 55).
  Babylon is a VIRGIN NATION, untouched by major war (Isaiah 47:1).
  Babylon has a vast military machine (Jeremiah 50:36; 51:30; Habakkuk 1 & 2, Revelation 13:4).
  Babylon will be instrumental in the setting up of Israel in the Middle East, and is the home of God’s people (Jeremiah 50:47; 51:45).
  Babylon will have a major enemy to her north (Jeremiah 50:3, 9, 41).
  Babylon’s enemy will lie on the opposite side of the world, over the poles (Isaiah 13:5).
  The enemy of Babylon will be a FEDERAL OF NATIONS (Jeremiah 50:9).
  The enemy of Babylon will be largely Moslem in make-up (Jeremiah 50:17; Revelation 17:16 Psalms 83: 5-12).
  The enemy of Babylon will have nuclear missiles capable of reaching Babylon (Jeremiah 50: 9, 14; Revelation 18:8, 18).
  The enemy of Babylon will be noted for her cruelty (Isaiah 13, 14, Jeremiah 50, 51, Revelation 17, 18).
  The enemy of Babylon will also have a huge aviation military machine (Jeremiah 50: 9, 14, Revelation 18:8, 18 implied throughout).
  The enemy of Babylon will come into Babylon unnoticed (Isaiah 47:11, Jeremiah 50:24; 51:2, 14).
  Babylon will be filled with her enemies brought in under the guise of peace (Dan 11: 21).
  Babylon will have all of her borders cut off, and there will be no way of escape (Jeremiah 50: 28; 51: 32).
  Babylon will be destroyed by nuclear fire (Implied Throughout).
  Babylon is a vast land with huge cities, towns and villages throughout (Implied throughout).
  Babylon will have been a hugely blessed and a missionary nation for Jesus Christ (Jeremiah 50: 11; 51:7).
  Babylon would be a home to multitudes of Jews who leave (Jeremiah 50:4-6, 8; 51:6, 45).
  The people of Babylon would not know their true identity (Jeremiah 50:6, Revelation 13: 16, 17, 18 implied throughout).
  The people of Babylon would think they are God’s elect and eternal (Isaiah 47:7-8, Revelation 18:7).
  The people of Babylon would enjoy the highest standard of living in the world (Revelation 18:7).
  The people of Babylon would grow mad upon their idols (Jeremiah 50:2, 38; Habakkuk 2:18).
  The people of Babylon would go into deep sins of all kinds (Revelation 18:5).
  The nation of Babylon dwells carelessly before the Lord (Isaiah 47:8).
  Babylon becomes proud, haughty, and does not consider her end (Isaiah 47: 7-8).
  Babylon deals in the occult, in sorceries and drugs (Isaiah 47:9, 12; Revelation 18:23).
  http://www.watchmanbiblestudy.com/biblestudies/Definitions/Def_Babylon.htm

 26. 33 lwtc247 November 28, 2009 at 7:40 pm

  Well Torstein, unfortunately there’s not much we can do eitherway, and if it does happen soon, it was interesting ‘meeting’ you.

  Have you prepared anything for this event? Personally I haven’t although It’s often on my mind that I should prepare something.

  Somw time ago I read an article that discussed ‘survivalist’ stuff. The artice said cooperation and good relations with your neighbours was the best option to cope with a major global crisis. That is true, but the problem is, IMHO, very few people will have the mental strength to realise this, leaving the post-crisis world to be mostly every man for himself – jungle law as some might say, but i do think after some time people will eventually start to work as a collective unit. Trouble is, you’ll probably have to experience a looted house, illings, dispossession and killings first before people pull together.

 27. 35 lwtc247 December 3, 2009 at 4:33 pm

  I think Russia has a lot to gain from an Israyhelli/US attack in Iran. I’ve long thought this. Russia will do what it thinks in in Russias best interests – that’s the only extent to which it engages in its geopolitical relationships – like virtually any other country.

  I find it laughable that people oppose ‘the great satan’ (USA) yet love eveything mother Russia does. they denoucne US arms sales yet justify Russian arms sales as being for defence only. Ryazan wasn’t a botched false flag, Chechnya was Russia defending itself. Anna Politkovskaya was randomly killed. The Russian Army is great. Russian nuclear pollution is exaggerated. Russian vaccum bombs are astounding engineering feats.

  Well, of course one must apply the correct weightage… the rot of the USUKZ far far far oughtweighs that of Russia.

  What does Russia have to gain.
  1) The US will collapse much faster.
  2) Oil prices will soar – Russia is one of the biggest oil producers.
  3) Russian arms sales will likely pick up a lot more amongst other countries on the Coalition of the Killings death list.
  4) Russia can flex its muscles in the local area with a lot more freedom during the US collapse.

  (I am not going to explore the possibilities of the same hand controling Russia as does the US – time is too short)

 28. 37 Torstein Langesæter June 11, 2010 at 9:21 pm

  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=165041

  Hawaii elections clerk: Obama not born here
  Official who oversaw ballots in 2008 race says hospital birth certificate non-existent

  Posted: June 10, 2010

  The Antichrist

  http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5512#toptarget=“forside”

  The “Beast” or the “beast from abyss” is the Antichrist.

  Antichrist is one single person who will be the leader of all nations in the endtime.

  GEORGE WALKER BUSH will be the “beast from abyss”,the Son of Perdition incarnated.

  “The beast(Antichrist) that you saw , was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast (Antichrist) that was, and is not, and yet is.

  9: And here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth
  10: And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he comes, he must continue a short space.

  11: And the beast (Antichrist) that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goes into perdition.

  12: And the ten horns which you saw are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.(Antichrist)
  13: These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.(Antichrist)” Revelation 17

  I think George Walker Bush will fulfill these words of prophecy.

  “We have had a period in recent history, from 2001 to 2004, when there were six living presidents, five of whom had fallen from office, and the sixth was then – and still IS now – our acting president, President George W. Bush.

  If he is the one that is, then we are talking up-to-the-minute current events here, and the person who is elected president in 2008 will be number seven, the one who will preside for a little while.

  In 2001 these presidents were alive: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton

  Who will take the office of president when something happens to number 7? None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself. (GEORGE WALKER BUSH )

  Clue, Part Three: “The beast, who once was (president),
  and now is not, is an EIGHTH KING – GEORGE WALKER BUSH
  (he resumes the office of president once again!).
  He belongs to the seven and is going to his destruction.” Rev. 17:11 ”

 29. 38 Torstein Langesæter October 16, 2010 at 3:29 pm

  http://english.pravda.ru/opinion/columnists/13-10-2010/115351-american_military_officer-0/

  If Obama is not eligible to be President, ALL of his Executive Orders, Laws, Treaties and Agreements can be reneged on by future administrations and by foreign entities.” Pravda.
  ALL of the above WILL be NULL and VOID! Everyone appointed to positions in this regime WILL be removed! ALL members of Both Houses are guilty of treason for violating their oath of office! The Supreme Court and ALL of the Judges are guilty of treason, who are involved in the BHO, Jr. AKA Barry Soetoro!
  Upon removal of BHO, Jr. from the White House the entire chain of command from Joe Biden to the Chaplin will be removed immediately and a new election will be take place to VET, SELECT and ELECT a legal President of the United States of America!
  America is under an unlawful Commander in Chief! Every order is an unlawful order. This means, above all other citizens, members of the military have a unique stake in the matter of who is issuing military orders, and as a result, a very real right to get an answer to the question of his eligibility. It is a matter of life or death for the military!

  Perhaps the Court Martial Judge, Col. Denise R. Lind, the military judge charged with presiding over the court martial of Lt. Col. Terry Lakin has moved the case into a phase in favor of LtCol Terry Lakin and she does NOT realise this!

 30. 39 lwtc247 October 22, 2010 at 4:40 am

  Sorry mate, If he is illigit, then I doubt it’ll ever get to the point where it is officially recognised and/or comes with any consequences.

  Its bidnezz as usual in the good ol US of A…

  A bit of killing here, some figher planes FOC to Israyhell and a rather lot of slaughtering of innocent people over there…

 31. 41 Tor Lang January 2, 2014 at 12:16 am

  Criminal Charges: Lord Monckton
  Talks Sheriff Joe Obama Forgery Case

  Lord Monckton lays out 7 steps that he says will land Obama in jail over his use of forged identity documents.

  http://www.birtherreport.com/2014/01/criminal-charges-lord-monckton-talks.html

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  It is interesting to note that the name Bush #1489;#1493;#1513; read in reverse is Shuv #1513;#1493;#1489; – RETURN.)

  When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Viva Palestina – break the siege:

Viva Palestina - break the siege

This blog supports victims of western aggression

This blog supports victims of western aggression

BooK: The Hand of Iblis. Dr Omar Zaid M.D.

Book: The Hand of Iblis
An Anatomy of Evil
The Hidden Hand of the New World Order
Summary Observations and History

Data on Fukushima Plant – (NHK news)

Fukushima Radiation Data

J7 truth campaign:

July 7th Truth Campaign - RELEASE THE EVIDENCE!

Recommended book: 3rd edition of Terror on the Tube – Behind the Veil of 7-7, An Investigation by Nick Kollerstrom:

J7 (truth) Inquest blog

July 7th Truth Campaign - INQUEST BLOG
Top rate analysis of the Inquest/Hoax

Arrest Blair (the filthy killer)

This human filth needs to be put on trial and hung!

JUST:

JUST - International Movement for a Just World

ICH:

Information Clearing House - Actual News and global analysis

John Pilger:

John Pilger, Journalist and author

Media Lens

My perception of Media Lens: Watching the corrupt corporate media, documenting and analysing how it bends our minds. Their book, 'Newspeak' is a gem.

Abandon the paper $cam:

Honest and inflation proof currency @ The Gold Dinar
October 2008
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Advertisements

%d bloggers like this: